اخرین محصولات ثبت شده

چت رُم و روابط بين افراد و جوانان

چت رُم و روابط بين افراد و جوانان

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کودکان بيش‌فعال

کودکان بيش‌فعال

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

موسیقی درمانی و کاهش هورمون های استرس زا و تأثیر موسیقی بر کاهش افسردگی

موسیقی درمانی و کاهش هورمون های استرس زا و تأثیر موسیقی بر کاهش افسردگی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرورش تدریجی روان کودک

پرورش تدریجی روان کودک

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نياز سنجي كاركنان اطلاعات استان خراسان رضوي

نياز سنجي كاركنان اطلاعات استان خراسان رضوي

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقایسه ویژگی های سخت ورزی در بین دانشجویان ممتاز و دانش جویان مشروطی دختر دانشگاه آزاد اسلامی

مقایسه ویژگی های سخت ورزی در بین دانشجویان ممتاز و دانش جویان مشروطی دختر دانشگاه آزاد اسلامی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقایسه میزان هیجان خواهی دانشجویان متأهل و مجرد

مقایسه میزان هیجان خواهی دانشجویان متأهل و مجرد

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقایسه ویژگی های شخصیتی شخصیت ضد اجتماعی و انحرافات اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر

مقایسه ویژگی های شخصیتی شخصیت ضد اجتماعی و انحرافات اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر - ‏ ‏بسم الله الرحمن الرحیم‏ ‏ ‏موضوع روش تحقیق‏ : ‏م...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقایسه میزان عزت نفس در بین دانش جویان ممتاز و دانش جویان مشروطی دانشگاه آزاد اسلامی

مقایسه میزان عزت نفس در بین دانش جویان ممتاز و دانش جویان مشروطی دانشگاه آزاد اسلامی - ‏1 ‏موضوع‏ پایان‏ نامه‏: ‏مقایسه ‏میزان عزت نفس در بین د...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقایسه عزت نفس جوانان عادی و بزهکار 18 تا 25 سال

مقایسه عزت نفس جوانان عادی و بزهکار 18 تا 25 سال - ‏1 ‏دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر ‏ پایان نامه : ‏ برای دریافت درجه کارشناسی در رشته روانشن...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقایسه میزان ضعف روانی یا وسواس

مقایسه میزان ضعف روانی یا وسواس

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقایسه ضات زناشویی دربین زنان مطلقه و زنان متاهل

مقایسه ضات زناشویی دربین زنان مطلقه و زنان متاهل - 1 ‏چکیده ‏هدف از تحقیق حاضرمقایسه ضات زناشویی دربین زنان م‏ط‏لقه و زنان متاهل ‏منطقه 5 تهرا...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل